337.cool
开心过小学鸟鸣涧
唐·王维
rén xián guì huā luò  yè jìng chūn shān kōng
人闲桂花落,夜静春山空。
yuè chū jīng shān niǎo  shí míng chūn jiàn zhōng
月出惊山鸟,时鸣春涧中。