337.cool
开心过小学菩萨蛮·大柏地
现代·毛泽东
chì chéng huáng lǜ qīng lán zǐ,
赤橙黄绿青蓝紫,
shuí chí cǎi liàn dāng kōng wǔ?
谁持彩练当空舞?
yǔ hòu fù xié yáng,
雨后复斜阳,
guān shān zhèn zhèn cāng。
关山阵阵苍。
dāng nián áo zhàn jí,
当年鏖战急,
tán dòng qián cūn bì。
弹洞前村壁。
zhuāng diǎn cǐ guān shān,
装点此关山,
jīn zhāo gèng hǎo kàn。
今朝更好看。