337.cool
开心过小学七律·长征
现代·毛泽东
hóng jūn bù pà yuǎn zhēng nán
红军不怕远征难,
wàn shuǐ qiān shān zhǐ děng xián
万水千山只等闲。
wǔ lǐng wēi yí téng xì làng
五岭逶迤腾细浪,
wū méng páng bó zǒu ní wán
乌蒙磅礴走泥丸。
jīn shā shuǐ pāi yún yá nuǎn
金沙水拍云崖暖,
dà dù qiáo héng tiě suǒ hán
大渡桥横铁索寒。
gèng xǐ mín shān qiān lǐ xuě
更喜岷山千里雪,
sān jūn guò hòu jìn kāi yán
三军过后尽开颜。