337.cool
开心过小学清  明
唐·杜牧
qīng míng shí jié yǔ fēn fēn
清明时节雨纷纷,
lù shàng xíng rén yù duàn hún
路上行人欲断魂。
jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu
借问酒家何处有,
mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn
牧童遥指杏花村。