337.cool
开心过小学清平乐
宋·黄庭坚
chūn guī hé chǔ  jì mò wú xíng lù
春归何处?寂寞无行路。
ruò yǒu rén zhī chūn qù chù
若有人知春去处,
huàn qǔ guī lái tóng zhù
唤取归来同住。
chūn wú zōng jì shuí zhī
春无踪迹谁知。
chú fēi wèn qǔ huáng lí
除非问取黄鹂。
bǎi zhuàn wú rén néng jiě
百啭无人能解,
yīn fēng fēi guò qiáng wēi
因风飞过蔷薇。