337.cool
开心过小学清平乐 村居
宋·辛弃疾
máo yán dī xiǎo,xī shàng qīng qīng cǎo
茅檐低小,溪上青青草。
zuì lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo
醉里吴音相媚好,
bái fà shuí jiā wēng ǎo
白发谁家翁媪?
dà ér chú dòu xī dōng
大儿锄豆溪东,
zhōng ér zhèng zhī jī lóng
中儿正织鸡笼。
zuì xǐ xiǎo ér wáng lài
最喜小儿亡赖,
xī tóu wò bō lián péng
溪头卧剥莲蓬。