337.cool
开心过小学秋夜将晓出篱门迎凉有感
宋·陆游
sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi
三万里河东入海,
wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān
五千仞岳上摩天。
yí mín lèi jìn hú chén lǐ
遗民泪尽胡尘里,
nán wàng wáng shī yòu yī nián
南望王师又一年。