337.cool
开心过小学塞下曲
唐·卢纶
yuè hēi yàn fēi ɡāo  chán yú yè dùn táo
月黑雁飞高,单于夜遁逃。
yù jiānɡ qīnɡ qí zhú  dà xuě mǎn ɡōnɡ dāo
欲将轻骑逐,大雪满弓刀。