337.cool
开心过小学三衢道中
宋·曾几
méi zi huáng shí rì rì qíng
梅子黄时日日晴,
xiǎo xī fàn jìn què shān xíng
小溪泛尽却山行。
lǜ yīn bù jiǎn lái shí lù
绿阴不减来时路,
tiān dé huáng lí sì wǔ shēng
添得黄鹂四五声。