337.cool
开心过小学山居秋暝
唐·王维
kōng shān xīn yǔ hòu,tiān qì wǎn lái qiū
空山新雨后,天气晚来秋。
míng yuè sōng jiān zhào,qīng quán shí shàng liú
明月松间照,清泉石上流。
zhú xuān guī huàn nǚ,lián dòng xià yú zhōu
竹喧归浣女,莲动下渔舟。
suí yì chūn fāng xiē,wáng sūn zì kě liú
随意春芳歇,王孙自可留。