337.cool
开心过小学山  行
唐·杜牧
yuǎn shàng hán shān shí jìng xié
远上寒山石径斜,
bái yún shēng chù yǒu rén jiā
白云生处有人家。
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn
停车坐爱枫林晚,
shuāng yè hóng yú èr yuè huā
霜叶红于二月花。