337.cool
开心过小学示  儿
宋·陆游
sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng
死去元知万事空,
dàn bēi bú jiàn jiǔ zhōu tóng
但悲不见九州同。
wáng shī běi dìng zhōng yuán rì
王师北定中原日,
jiā jì wú wàng gào nǎi wēng
家祭无忘告乃翁。