337.cool
开心过小学石灰吟
明·于谦
qiān chuí wàn záo chū shēn shān
千锤万凿出深山,
liè huǒ fén shāo ruò děng xián
烈火焚烧若等闲。
fěn gǔ suì shēn hún bù pà
粉骨碎身浑不怕,
yào liú qīng bái zài rén jiān
要留清白在人间。