337.cool
开心过小学十五夜望月
唐·王建
zhōng tíng dì bái shù qī yā
中庭地白树栖鸦,
lěng lù wú shēng shī guì huā
冷露无声湿桂花。
jīn yè yuè míng rén jìn wàng
今夜月明人尽望,
bù zhī qiū sī luò shuí jiā
不知秋思落谁家。