337.cool
开心过小学四时田园杂兴·其二十五
宋·范成大
méi zǐ jīn huáng xìng zǐ féi
梅子金黄杏子肥,
mài huā xuě bái cài huā xī
麦花雪白菜花稀。
rì cháng lí luò wú rén guò
日长篱落无人过,
wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi
惟有蜻蜓蛱蝶飞。