337.cool
开心过小学四时田园杂兴·其三十一
宋·范成大
zhòu chū yún tián yè jì má
昼出耘田夜绩麻,
cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā
村庄儿女各当家。
tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī
童孙未解供耕织,
yě bàng sāng yīn xué zhǒng guā
也傍桑阴学种瓜。