337.cool
开心过小学送元二使安西
唐·王维
wèi chéng zhāo yǔ yì qīng chén
渭城朝雨浥轻尘,
kè shè qīng qīng liǔ sè xīn
客舍青青柳色新。
quàn jūn gèng jìn yī bēi jiǔ
劝君更尽一杯酒,
xī chū yáng guān wú gù rén
西出阳关无故人。