337.cool
开心过小学宿建德江
唐·孟浩然
yí zhōu bó yān zhǔ  rì mù kè chóu xīn
移舟泊烟渚,日暮客愁新。
yě kuàng tiān dī shù  jiāng qīng yuè jìn rén
野旷天低树,江清月近人。