337.cool
开心过小学所  见
清·袁枚
mù tóng qí huáng niú  gē shēng zhèn lín yuè
牧童骑黄牛,歌声振林樾。
yì yù bǔ míng chán  hū rán bì kǒu lì
意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。