337.cool
开心过小学宿新市徐公店
宋·杨万里
lí luò shū shū yī jìng shēn
篱落疏疏一径深,
shù tóu xīn lǜ wèi chéng yīn
树头新绿未成阴。
ér tóng jí zǒu zhuī huáng dié
儿童急走追黄蝶,
fēi rù cài huā wú chù xún
飞入菜花无处寻。