337.cool
开心过小学迢迢牵牛星
汉·佚名
tiáo tiáo qiān niú xīng  jiǎo jiǎo hé hàn nǚ
迢迢牵牛星,皎皎河汉女。
xiān xiān zhuó sù shǒu  zhá zhá nòng jī zhù
纤纤擢素手,札札弄机杼。
zhōng rì bù chéng zhāng  qì tì líng rú yǔ
终日不成章,泣涕零如雨。
hé hàn qīng qiě qiǎn  xiāng qù fù jǐ xǔ
河汉清且浅,相去复几许。
yíng yíng yī shuǐ jiàn  mò mò bù dé yǔ
盈盈一水间,脉脉不得语。