337.cool
开心过小学题西林壁
宋·苏轼
héng kàn chéng lǐng cè chéng fēng
横看成岭侧成峰,
yuǎn jìn gāo dī gè bù tóng
远近高低各不同。
bù shí lú shān zhēn miàn mù
不识庐山真面目,
zhǐ yuán shēn zài cǐ shān zhōng
只缘身在此山中。