337.cool
开心过小学望庐山瀑布
唐·李白
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān
日照香炉生紫烟,
yáo kàn pù bù guà qián chuān
遥看瀑布挂前川。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ
飞流直下三千尺,
yí shì yín hé luò jiǔ tiān
疑是银河落九天。