337.cool
开心过小学望天门山
唐·李白
tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi
天门中断楚江开,
bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí
碧水东流至此回。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū
两岸青山相对出,
gū fān yī piàn rì biān lái
孤帆一片日边来。