337.cool
开心过小学闻官军收河南河北
唐·杜甫
jiàn wài hū chuán shōu jì běi
剑外忽传收蓟北,
chū wén tì lèi mǎn yī cháng
初闻涕泪满衣裳。
què kàn qī zǐ chóu hé zài
却看妻子愁何在,
màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng
漫卷诗书喜欲狂。
bái rì fàng gē xū zòng jiǔ
白日放歌须纵酒,
qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng
青春作伴好还乡。
jí cóng bā xiá chuān wū xiá
即从巴峡穿巫峡,
biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng
便下襄阳向洛阳。