337.cool
开心过小学小  池
宋·杨万里
quán yǎn wú shēng xī xì liú
泉眼无声惜细流,
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu
树阴照水爱晴柔。
xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo
小荷才露尖尖角,
zǎo yǒu qīng tíng lì shàng tóu
早有蜻蜓立上头。