337.cool
开心过小学晓出净慈寺送林子方
宋·杨万里
bì jìng xī hú liù yuè zhōng
毕竟西湖六月中,
fēng guāng bù yǔ sì shí tóng
风光不与四时同。
jiē tiān lián yè wú qióng bì
接天莲叶无穷碧,
yìng rì hé huā bié yàng hóng
映日荷花别样红。