337.cool
开心过小学小儿垂钓
唐·胡令能
péng tóu zhì zǐ xué chuí lún
蓬头稚子学垂纶,
cè zuò méi tái cǎo yìng shēn
侧坐莓苔草映身。
lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu
路人借问遥招手,
pà dé yú jīng bú yìng rén
怕得鱼惊不应人。