337.cool
开心过小学夏日绝句
宋·李清照
shēng dāng zuò rén jié  sǐ yì wéi guǐ xióng
生当作人杰,死亦为鬼雄。
zhì jīn sī xiàng yǔ  bù kěn guò jiāng dōng
至今思项羽,不肯过江东。