337.cool
开心过小学雪  梅
宋·卢钺
méi xuě zhēng chūn wèi kěn jiàng,
梅雪争春未肯降,
sāo rén gé bǐ fèi píng zhāng
骚人阁笔费评章。
méi xū xùn xuě sān fèn bái,
梅须逊雪三分白,
xuě què shū méi yī duàn xiāng
雪却输梅一段香。