337.cool
开心过小学寻隐者不遇
唐·贾岛
sōng xià wèn tóng zǐ,yán shī cǎi yào qù
松下问童子,言师采药去。
zhǐ zài cǐ shān zhōng,yún shēn bù zhī chù
只在此山中,云深不知处。