337.cool
开心过小学夜书所见
宋·叶绍翁
xiāo xiāo wú yè sòng hán shēng
萧萧梧叶送寒声,
jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng
江上秋风动客情。
zhī yǒu ér tóng tiǎo cù zhī
知有儿童挑促织,
yè shēn lí luò yī dēng míng
夜深篱落一灯明。