337.cool
开心过小学夜宿山寺
唐·李白
wēi lóu gāo bǎi chǐ  shǒu kě zhāi xīng chén
危楼高百尺,手可摘星辰。
bù gǎn gāo shēng yǔ  kǒng jīng tiān shàng rén
不敢高声语,恐惊天上人。