337.cool
开心过小学忆江南
唐·白居易
jiāng nán hǎo  fēng jǐng jiù céng ān
江南好,风景旧曾谙。
rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ
日出江花红胜火,
chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán
春来江水绿如蓝。
néng bú yì jiāng nán
能不忆江南?