337.cool
开心过小学饮湖上初晴后雨
宋·苏轼
shuǐ guāng liàn yàn qíng fāng hǎo
水光潋滟晴方好,
shān sè kōng méng yǔ yì qí
山色空蒙雨亦奇。
yù bǎ xī hú bǐ xī zǐ
欲把西湖比西子,
dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí
淡妆浓抹总相宜。