337.cool
开心过小学咏  柳
唐·贺知章
bì yù zhuāng chéng yí shù gāo
碧玉妆成一树高,
wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo
万条垂下绿丝绦。
bù zhī xì yè shuí cái chū
不知细叶谁裁出,
èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo
二月春风似剪刀。