337.cool
开心过小学游园不值
宋·叶绍翁
yīng lián jī chǐ yìn cāng tái
应怜屐齿印苍苔,
xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi
小扣柴扉久不开。
chūn sè mǎn yuán guān bú zhù
春色满园关不住,
yì zhī hóng xìng chū qiáng lái
一枝红杏出墙来。