337.cool
开心过小学元  日
宋·王安石
bào zhú shēng zhōng yí suì chú
爆竹声中一岁除,
chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū
春风送暖入屠苏。
qiān mén wàn hù tóng tóng rì
千门万户曈曈日,
zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú
总把新桃换旧符。