337.cool
开心过小学渔歌子
唐·张志和
xī sài shān qián bái lù fēi
西塞山前白鹭飞,
táo huā liú shuǐ guì yú féi
桃花流水鳜鱼肥。
qīng ruò lì  lǜ suō yī
青箬笠,绿蓑衣。
xié fēng xì yǔ bù xū guī
斜风细雨不须归。