337.cool
开心过小学早春呈水部张十八员外
唐·韩愈
tiān jiē xiǎo yǔ rùn rú sū
天街小雨润如酥,
cǎo sè yáo kàn jìn què wú
草色遥看近却无。
zuì shì yī nián chūn hǎo chù
最是一年春好处,
jué shèng yān liǔ mǎn huáng dū
绝胜烟柳满皇都。