337.cool
开心过小学早发白帝城
唐·李白
zhāo cí bái dì cǎi yún jiān
朝 辞 白 帝 彩 云 间,
qiān lǐ jiāng líng yí rì huán
千 里 江 陵 一 日 还。
liǎng àn yuán shēng tí bú zhù
两 岸 猿 声 啼 不 住,
qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān
轻 舟 已 过 万 重 山。