337.cool
开心过小学赠汪伦
唐·李白
lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng
李白乘舟将欲行,
hū wén àn shàng tà gē shēng
忽闻岸上踏歌声。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ
桃花潭水深千尺,
bù jí wāng lún sòng wǒ qíng
不及汪伦送我情。