337.cool
开心过小学稚子弄冰
宋·杨万里
zhì zǐ jīn pén tuō xiǎo bīng
稚子金盆脱晓冰,
cǎi sī chuān qǔ dàng yín zhēng
彩丝穿取当银钲。
qiāo chéng yù qìng chuān lí nxiǎng
敲成玉磬穿林响,
hū zuò bō li suì dì shēng
忽作玻璃碎地声。