337.cool
开心过小学舟夜书所见
清·查慎行
yuè hēi jiàn yú dēng  gū guāng yī diǎn yíng
月黑见渔灯,孤光一点萤。
wēi wēi fēng cù làng  sàn zuò mǎn hé xīng
微微风簇浪,散作满河星。