337.cool
开心过小学竹  石
清·郑燮
yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng
咬定青山不放松,
lì gēn yuán zài pò yán zhōng
立根原在破岩中。
qiān mó wàn jī hái jiān jìn
千磨万击还坚劲,
rèn ěr dōng xī nán běi fēng
任尔东西南北风。